Sermon Text – John 20:11-23,
Sermon Title – “From Sorrow to Joy”